February 22: Stafford Exhibit Tour with Doug Erickson